Regulamin Imprezy

I. Informacje ogólne:

1. Niniejszy regulamin został wydany na podstawie Ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1870).

2. Regulamin jest wydany przez organizatora wydarzenia „Festival Bachaturo”, które odbędzie się w dniach 15.08.2024 od godziny 22.00 – 19.08.2024 do godziny 6:00 na terenie: Międzynarodowym Centrum Kongresowym Plac Sławika i Antalla 1 w Katowicach oraz w Spodku al. Wojciecha Korfantego 35 w Katowicach. Organizatorem Festiwalu Bachaturo jest: Artur Zabłotny Nip 713 177 81 98 Trębaczów 71 21-010 Łęczna.

3. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania wydarzenia będą przebywać na Terenie Festiwalu. Każda osoba przebywająca na tym terenie w czasie trwania wydarzenia obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.

4. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia, a także bezpieczeństwa Wydarzenia poprzez określenie zasad wstępu, zachowania się i korzystania z Terenu Festiwalu i znajdującej się na nim infrastruktury, a także określenie warunków uczestnictwa w wydarzeniu.

 

II. Odpowiedzialność organizatora:

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje uczestników podczas festiwalu. Każdy uczestnik festiwalu uczestniczy w nim na własną odpowiedzialność. To oznacza, że uczestnik powinien zachować szczególną ostrożność i dbać o swoje bezpieczeństwo podczas trwania festiwalu. Organizator zaleca, aby uczestnicy festiwalu mieli aktualne polisy ubezpieczeniowe na wypadek ewentualnych kontuzji.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste uczestników pozostawione na terenie festiwalu. Uczestnicy są zobowiązani do osobistego dbania o swoje rzeczy. W przypadku zgubienia, uszkodzenia lub kradzieży rzeczy osobistych, Organizator nie będzie zobowiązany do ich zastąpienia lub rekompensaty. Zaleca się, aby uczestnicy nie pozostawiali bez nadzoru swoich cennych przedmiotów i nie przynosili na teren festiwalu rzeczy, które mogą być łatwo uszkodzone lub skradzione.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie .Organizator zastrzega sobie również prawo do odwołania pokazów/imprezy z przyczyn niezależnych od niego takich jak pandemia,wojna,żałoba narodowa itp. W przypadku jeśli zajdzie konieczność odwołania pokazu/imprezy, Organizator nie będzie zobowiązany do zapłaty żadnego zadość uczynienia, rekompensaty finansowej ponad zwrot wartości posiadanego przez uczestnika biletu wstępu lub przeniesienia biletu na kolejny termin. ’

 

III. Uczestnictwo w imprezach:

1. Na terenie imprezy i obiektu w którym impreza się odbywa mogą znajdować się jedynie osoby z ważnym biletem wstępu, opaską zastępującą bilet lub identyfikatorem obejmującym wstęp na teren imprezy.

2. Opaska festiwalowa zakładana jest na rękę w sposób uniemożliwiający jej ściągnięcie i przekazanie innej osobie.

3. Ściągnięcie lub uszkodzenie opaski poprzez przerwanie, przecięcie lub uszkodzenie zacisku/plomby oznacza automatyczną rezygnację uczestnika z festiwalu.

4. Bilet zakupiony przez stronę internetową musi być wydrukowany. Za brak wydrukowanego biletu będzie pobierana opłata dodatkowa w wysokosci 40 pln/10 euro.

 

IV Zasady bezpieczeństwa:

1. Wszystkie osoby przebywające na terenie imprezy, mają obowiązek stosować się do zasad bezpieczeństwa oraz poleceń obsługi obiektu i festiwalu.

2. Organizator zastrzega sobie prawo odmówić sprzedaży biletu lub odmówić wstępu posiadaczowi biletu jeśli : – uzna to za konieczne – w przypadku naruszenia regulaminu – w przypadku niewłaściwego i/lub niestosownego zachowania podczas imprezy wg. uznania Organizatora lub jego reprezentantów -osoba znajdującej się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków

3. Zabronione jest: – wnoszenie na teren imprezy przedmiotów, które mogą stanowić zagrożenie dla innych. – wnoszenie napojów alkoholowych , środków odurzających lub substancji psychotropowych, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych jak również wnoszenie opakowań szklanych. – wchodzenie i przebywanie na imprezie osobom których ubiór narusza dobre obyczaje, jego elementy są niebezpieczne ( metalowe okucia obuwia, oraz noszą znamiona akcji reklamowej). – całkowicie zabronione jest palenie wyrobów tytoniowych lub elektronicznych papierosów. – Organizator, ochrona, służby porządkowe oraz inne osoby upoważnione przez organizatora mają prawo wyprosić uczestnika lub w najgorszym wypadku wyprowadzić. – Obowiązuje całkowity zakaz stania w przejściach, drogach ewakuacyjnych. – Obowiązuje całkowity zakaz dotykania i zbliżania się do elementów scenografii, wyposażenia technicznego, aparatury nagłaśniającej oraz oświetleniowej.

4. Ze względu na zachowanie zasad bezpieczeństwa wszyscy uczestnicy są bezwzględnie zobowiązani do stosowania się poleceń oraz uwag całego personelu pracującego przy obsłudze wydarzenia. Personel i obsługa mają prawo wydawać bieżące zakazy w oparciu o aktualną sytuację organizacyjną.

5. Zabrania się prowadzenia bez autoryzacji organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej zarobkowej, a także działalności reklamowej oraz promocyjnej na terenie Festiwalu

 

V. Wizerunek osób

Organizator utrwala przebieg Festiwalu dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy festiwalu i Organizatora w przyszłych latach. Wizerunek osób przebywających na terenie Festiwalu może zostać transmitowany i utrwalony, a następnie rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych. Wszystkie osoby decydując się na udział w Festiwalu wyrażają jednocześnie zgodę na wykorzystanie przez Organizatora swojego wizerunku lub swoich podopiecznych w przypadku osób małoletnich w celach wskazanych w niniejszym Regulaminie. Wizerunek Uczestnika Festiwalu może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami innych osób, może być uzupełniony towarzyszącym komentarzem, natomiast nagranie filmowe i dźwiękowe z jego udziałem mogą być cięte, montowane, modyfikowane, dodawane do innych materiałów powstających w celach informacyjnych, promocji i reklamy Organizatora–bez obowiązku akceptacji produktu końcowego. Zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie w Internecie (w tym na portalach społecznościowych Facebook, Twitter, YouTube itp. (w ramach profilu Organizatora). Wizerunek Uczestnika Festiwalu nie może być użyty w formie lub publikacji obraźliwej lub naruszać w inny sposób dóbr osobistych Uczestnika